Бүх хуульчид Японд онлайн. Хамгийн том хууль эрх зүйн портал нь Uponese хуульчид.


Хууль, Дүрэм - Японы төв Банк


Бүх мэдээлэл багтсан"Японы Хууль Орчуулга Мэдээллийн Систем"- иш татаж болоххуулбарлаж. эсвэл reprinted шаардлагатай Бүх зорилгыг тайлбарлах. хэрэглэх хууль нь ямар хууль эрх зүйн асуудал. хэрэглэгчдийн зөвлөлдөх естой анхны Япон хэл дээрх эх бичвэрүүд нь хэвлэгдсэн Албан есны Gazette.