Хууль, Дүрэм - Японы төв БанкБүх мэдээлэл багтсан"Японы Хууль Орчуулга Мэдээллийн Систем"- иш татаж болоххуулбарлаж. эсвэл reprinted шаардлагатай Бүх зорилгыг тайлбарлах. хэрэглэх хууль нь ямар хууль эрх зүйн асуудал. хэрэглэгчдийн зөвлөлдөх естой анхны Япон хэл дээрх эх бичвэрүүд нь хэвлэгдсэн Албан есны Gazette.